Vorige
Volgende

Tandartsbezoek

De grafiek laat zien dat in 2018 acht van de tien (80%) personen de tandarts hebben bezocht (CBS). Deze tandartsbezoekers deden dit gemiddeld 4,3 keer. Verder had ruim een derde (36%) van de personen van 12 jaar en ouder in dat jaar contact met de mondhygiënist (CBS).
Overigens wordt het percentage tandartsbezoekers enigszins vertekend doordat hierin ook de mensen zijn meegerekend die een volledig kunstgebit hebben (de zogenoemde edentaten) en niet of nauwelijks meer bij de tandarts komen. Dit valt ook op te maken uit het afnemend tandartsbezoek op oudere leeftijd, met name van de groep van 80 jaar en ouder (zie voor gegevens over het percentage dentate en edentate personen in de bevolking de paragraaf ‘Eigen tanden en kiezen’).
Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen in elk geval vanaf 2 jaar, maar liefst al eerder, regelmatig naar de tandarts (of naar een mondhygiënist) gaan. De grafiek laat zien dat dit nog slechts het geval is voor ruim zes van de tien (62%) 2- en 3-jarigen. Van de jeugd in de leeftijdscategorieën van 4 tot en met 11 jaar ging 95% in 2018 naar de tandarts en van de groep van 12- tot en met 17-jarigen deed zo’n 97% dit.
Voor alle jeugd tot 18 jaar worden de kosten van tandheelkundige zorg vergoed vanuit de basisverzekering (zie Zorginstituut Nederland).
Vanaf 18 jaar moet men deze zelf betalen of zich hiervoor aanvullend verzekeren. Bij de leeftijdsgroep van 18 tot en met 29 jaar lag het tandartsbezoek duidelijk lager (82%).

Angst voor de tandarts
Angst kan een belemmering zijn om naar de tandarts te gaan. Uit onderzoek van TNO in 2013 onder volwassenen kwam naar voren dat tandartsangst samen kan hangen met de sociaaleconomische status (SES) van mensen. Mensen met een hoge SES zijn over het algemeen minder bang voor de tandarts dan mensen met een lagere SES.  Voor een overzicht van deze uitkomsten zie Gebit fit 2013 Angst voor de tandarts.

info
Staafdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
Percentage personen met contact met de tandarts in 2018, naar leeftijd

Bron: CBS