Tandartsbezoek

In 2018 had 80% van de Nederlandse bevolking naar eigen zeggen tenminste één keer de tandarts bezocht. Gemiddeld deden deze tandartsbezoekers dat 4,3 keer (CBS).

Percentage personen met contact met de tandarts naar leeftijd, in 2018

i

Bron: CBS

Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen liefst na de doorbraak van het eerste tandje, maar in elk geval vanaf 2 jaar regelmatig naar de tandarts (of mondhygiënist) gaan. Dit was in 2018 nog slechts voor 62% van de 2- en 3-jarigen het geval. In de leeftijdsgroepen van 4 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar zijn volgens de CBS-gegevens bijna alle kinderen en jeugdigen (respectievelijk 95% en 97%) in 2018 bij de tandarts geweest.
Voor alle jeugd tot 18 jaar worden de kosten van tandheelkundige zorg vergoed vanuit de basisverzekering (zie Zorginstituut Nederland). Vanaf 18 jaar moet men hiervoor zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten. In de leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar lag het tandartsbezoek lager.
Ruim een derde (36%) van de personen van 12 jaar en ouder had in 2018 contact met de mondhygiënist (CBS).

Overigens wordt het percentage tandartsbezoekers wat vertekend doordat er ook mensen zijn met een volledig kunstgebit (de zogenoemde edentaten) die niet of nauwelijks meer bij de tandarts komen. Dit valt ook op te maken uit het afnemend tandartsbezoek op oudere leeftijd, met name van de groep van 80 jaar en ouder. Zie voor schattingen van het percentage dentate en edentate personen in de bevolking Eigen tanden en kiezen.

Angst voor de tandarts

Angst kan een belemmering zijn om naar de tandarts te gaan. In 2009 werd geschat dat ongeveer een kwart (24%) van de Nederlandse bevolking hier in meerdere of mindere mate last van heeft. Zie hiervoor het artikel Ziektelast en kwaliteit van leven bij patiënten met en zonder extreme angst voor tandheelkundige behandelingen.
In een onderzoek door TNO onder volwassenen in 2013 werd gevraagd of zij angst hadden voor de tandarts. Zie het beknopte overzicht van de uitkomsten met betrekking tot ‘angst voor de tandarts’ uit de TNO-publicatie Gebit fit 2013.

Ouderen

Maar ook kwetsbaarheid, met name bij ouderen, kan er de oorzaak van zijn dat men niet meer naar de tandarts kan gaan. Bijvoorbeeld omdat logistieke problemen (vervoersafhankelijkheid van een mantelzorger) dat lastig maken.

Met het project ‘De mond niet vergeten!’, een samenwerkingsverband van de KNMT, de ANT, de NVM, de ONT en V&VN, wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen.