KNMT-Klachtenservice

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn tandartsen en tandartsspecialisten onder meer verplicht om een klachtenregeling te hebben. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de collectieve klachtenregeling van hun beroepsorganisatie, zoals de KNMT-Klachtenservice. Bij een klacht bemiddelt hierin een klachtenfunctionaris tussen de tandarts en de patiënt. Deze functionaris probeert binnen zes weken een oplossing te vinden, zo nodig met ondersteuning van tandheelkundig deskundigen en de KNMT-juristen. Daarnaast kunnen tandartsen desgewenst een beroep doen op collegiale ondersteuning.

Als de bemiddeling niet slaagt, kan de patiënt zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze is opgezet door de beroepsorganisaties in de mondzorg. Verder hebben een vertegenwoordiger van de Consumentenbond en een jurist hierin zitting. De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht en kan een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-.
In 2017 heeft de Geschilleninstantie Mondzorg 31 klachten in behandeling genomen, blijkens een bericht hierover.

Volgens registratiegegevens nam de KNMT-Klachtenservice, waarbij ongeveer 70% van de actieve beroepsgroep is aangesloten, in 2018 in totaal 435 klachten van patiënten in behandeling.
Zoals de taartdiagram links laat zien, kon 70% daarvan worden opgelost via bemiddeling. Verder blijkt uit de taartdiagram rechts dat 39% van de bemiddelde klachten ging over een kwestie met betrekking tot de feitelijke behandeling en 31% over een kwestie die maken had met de communicatie en/of de bejegening.

Uitkomst van de bemiddeling van 435 door de KNMT-Klachtenservice in behandeling genomen klachten, in 2018

i

Bron: KNMT-Klachtenservice

(Hoofd)onderwerp van de door de KNMT-Klachtenservicebehandeling bemiddelde klachten, in 2018

i

Bron: KNMT-Klachtenservice

Een klacht kan een grote impact hebben op zorgverleners. In 2013 heeft de KNMT hiernaar onderzoek gedaan onder tandartsen en tandartsspecialisten van wie in een voorgaande periode een klacht was afgehandeld via de toenmalige KNMT-klachtenregeling. Over de uitkomsten daarvan is verslag gedaan in twee artikelen in het NTvT, namelijk Welbevinden van tandartsen na een klachtprocedure en De KNMT-Klachtenregeling beoordeeld door tandartsen.