Visitatie

Visitatie is te omschrijven als een intercollegiale doorlichting van de organisatie van een mondzorgpraktijk. De visiteurs geven feedback en doen waar mogelijk suggesties ter verbetering.

Al sinds de jaren negentig biedt de KNMT visitatie als toetsingsinstrument aan haar leden aan. In april 2019 publiceerde de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de nieuwe HKZ-norm Mondzorg, een initiatief van de KNMT. Het is een overzicht van essentiële thema’s op het gebied van kwaliteit in de mondzorg dat zorgverleners in een praktijk ondersteunt bij een voortdurend proces van leren en verbeteren. Visitatie is daarvan een onderdeel. Met een HKZ-certificaat toont een tandartspraktijk dat de kwaliteit op orde is. Deelname aan visitatie is overigens een van de registratienormen van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

Tandartsen kunnen kiezen voor een praktijkvisitatie, een individuele visitatie of een IQual-visitatie. Steeds beoordelen daarbij collega’s verschillende aspecten van de praktijkvoering, waaronder ook de wijze waarop aan patiënten zorg wordt verleend. Zie de toelichting door de KNMT-dossierhouder.

In het voorjaar van 2022 hadden inmiddels zo’n 1.000 praktijken en 2.000 tandartsen het visitatietraject via de KNMT doorlopen. Dit gold ook voor ongeveer 50 mondhygiënisten.