Vorige
Volgende

Onderzoekssamenwerking

Niet alleen de KNMT, ook andere instanties in het mondzorgveld hebben behoefte aan informatie over de zorgverlening. Voor de beleidsmatige interpretatie van onderzoeks- en registratiegegevens is het van belang  dat alle gebruikers uitgaan van dezelfde basisinformatie. Bovendien streeft de KNMT ernaar de onderzoekbelasting voor tandartsen zo gering mogelijk te houden.

Samenwerking
Daarom onderhoudt de KNMT goede onderzoekscontacten met externe instanties in het mondzorgveld. Bijvoorbeeld met onderzoekers van de drie tandheelkundige opleidingen. Wanneer er gezamenlijk of vanuit deze faculteiten behoefte bestaat aan informatie over niet-klinische aspecten van de beroepsuitoefening, wordt daarnaar in goede afstemming onderzoek uitgevoerd. Verder is de onderzoekscoördinator van de KNMT per 1 januari 2014 benoemd als bijzonder hoogleraar aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), met als leerstoel ‘Kwaliteit van mondzorg in de praktijk’.
Samenwerkingscontacten zijn er ook met onderzoekers van TNO Gezond Leven.

Beschikbaar stellen van gegevens 
Zonodig worden geanonimieerde onderzoeks- en/of registratiegegevens beschikbaar gesteld aan externe instanties. Bijvoorbeeld aan het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook zijn regelmatig gegevens verstrekt aan het Capaciteitsorgaan ten behoeve van ramingen van de benodigde opleidingscapaciteit in de mondzorg. Zie hiervoor het Capaciteitsplan Mondzorg 2013.