Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Het KRT is een onafhankelijke en openbare registratie van tandartsen in Nederland.

Zoals de taartdiagram laat zien stond per januari 2023 ruim de helft (52%) van de ‘actieve’ beroepsgroep van 9.376 tandartsen (degenen van 67 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend adres in Nederland) in het KRT ingeschreven. Van de actieve tandartsen die lid zijn van de KNMT was 57% geregistreerd in het KRT.

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) door geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in Nederland, januari 2023

i

Bron: KNMT/KRT

Tandartsen die zich inschrijven in het KRT, committeren zich aan de volgende, beknopt omschreven, registratienormen.

  1. Onvoorwaardelijke inschrijving in het BIG-register en, gedurende de registratieperiode van vijf jaar, verlenen van gemiddeld 3.300 uur (minimaal 14 uur per week) tandheelkundige zorg aan patiënten.
  2. Naleving van de geldende (praktijk)richtlijnen en gedragsregels voor tandartsen en in staat zijn om adequaat te communiceren in de Nederlandse taal.
  3. Tenminste één maal per vijf jaar (laten) uitvoeren van een patiëntenenquête en deelnemen aan een basale vorm van (digitale) visitatie.
  4. Op peil houden van kennis en kunde door het volgen van bij- en nascholing, individuele activiteiten en het voeren van intercollegiaal overleg. Verder het behalen van minimaal 180 KRT-punten in vijf jaar en in de deskundigheidsbevordering aandacht geven aan tenminste vier van zeven omschreven competenties.
  5. Aansluiting bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  6. Tijdsbesteding van 120 uur/punten, over een periode van vijf jaar, aan deskundigheidsbevordering. Deze is gericht op patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening, de context van de beroepsuitoefening en reflectie op de beroepsuitoefening. Deze laatste registratienorm is van kracht per 1 januari 2021.

Zie voor meer informatie de KRT Registratienormen.