Vorige
Volgende

Tandtechnici

Het werkterrein van de tandtechnicus omvat het repareren en maken van voorzieningen die het gebit corrigeren en/of vervangen, zoals kronen en bruggen, protheses en beugels. Na de vier-jarige mbo-4 opleiding kan de tandtechnicus zich in twee jaar verder specialiseren tot klinisch prothesetechnicus (KPT) of klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk.
De klinisch prothesetechnicus is een tandtechnicus die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese. De verwijzende tandarts is eindverantwoordelijkheid en voert de eindcontrole uit.
De klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk focust zich op de behandeling van de patiënt, uiteraard binnen de wettelijke kaders en in opdracht en onder de regie van de tandarts.

Tandtechnici werken overwegend in opdracht van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Tandtechnici werken in een tandtechnisch of een orthodontisch laboratorium. Volgens het CBS ligt het aantal tandtechnische laboratoria begin 2019 op ongeveer 1.210. Precieze gegevens over het aantal tandtechnici zijn niet beschikbaar. In 2010 zouden dit er blijkens een onderzoek ongeveer 4.700 zijn geweest.

Het beroep van tandtechnicus is niet beschermd. Daarom is er het Kwaliteitsregister Tandtechniek dat tot doel heeft dat tandtechnici zich registreren en daarvoor voldoen aan minimumeisen ten aanzien van het volgen van bij- en nascholing.