Overige instellingen voor mondzorg

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) richt zich op de verlening van zogenoemde bijzondere tandheelkundige zorg (consultatie, diagnostiek en behandeling) aan patiënten met een ernstige tandheelkundige, verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de zogenoemde bijzondere zorggroepen). Voor deze zogenoemde bijzondere zorggroepen is via de Wet langdurige zorg (Wlz) wettelijk een uitzonderingspositie gemaakt, waardoor zij aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor mondzorg vanuit de basisverzekering.

Een CBT is een samenwerkingsverband van tandartsen die beschikken over specifieke deskundigheden en vaardigheden. Verder beschikt een CBT over faciliteiten of ondersteuning vanuit andere disciplines (psychologie, fysiotherapie, logopedie, etc.).
De CBT’s stemmen hun zorg af in de koepelvereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt). Begin 2024 telde Nederland 32 CBT’s, waarvan er volgens Cobijt 19 zijn geaccrediteerd.
De figuur laat voor begin 2024 per provincie zien welke gedifferentieerde zorg volgens Cobijt wordt aangeboden in de CBT’s.

In het NTVT van januari 2024 is een infographic gewijd aan de mondzorg aan patiënten met een beperking in CBT’s.

Jeugdtandverzorging

Daarnaast zijn er in Nederland diverse regionale instellingen/vestigingen voor jeugdtandverzorging, waar kinderen en jeugdigen tot 18 jaar terecht kunnen voor reguliere tandheelkundige zorg (zoals Mondzorgvoorkids en de NVIJ).