Opleiding van tandartsen

De studie tandheelkunde bestaat uit een bachelor­opleiding en een masteropleiding, beide van 3 jaar. De opleiding wordt gegeven aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC in Nijmegen en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen (UMCG).

Met het oog op de verhoging van de AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 de actieve beroepsgroep van tandartsen gedefinieerd als alle tandartsen van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Per januari 2020 waren dit er 9.502.
De taartdiagram laat voor deze actieve beroepsgroep de verdeling zien naar opleidingsplaats, per januari 2020. Twee vijfde (40%) behaalde het diploma in Amsterdam, terwijl 22% in Nijmegen en 14% in Groningen afstudeerde.

Opleidingsplaats van geregistreerde tandartsen van 67 jaar of jonger in Nederland, per januari 2020

i

Bron: KNMT

Buitenslands gediplomeerden

Verder heeft bijna één op de zes (17%) tandartsen het diploma in het buitenland behaald. Dit is inclusief degenen van wie de diplomaplaats onbekend is, wat in de regel een buitenlandse diplomaplaats betekent.
Het aandeel buitenslands gediplomeerden is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid. Dit wordt duidelijk uit het overzicht Aantal tandartsen en aandeel buitenslands gediplomeerden daarin vanaf 2002.

Een infographic in het NTVT van januari 2020 zoomt in op de herkomst van de buitenslands gediplomeerden in 2009, 2014 en 2019. Zie hiervoor ook Aandeel buitenslands gediplomeerden tandartsen in de actieve beroepsgroep in 2009, 2014 en 2019 nader bezien.
Een infographic in het NTVT van februari 2020 laat per provincie zien waar de actieve tandartsen zijn afgestudeerd. In Opleidingsplaats van tandartsen per provincie in 2019 wordt hierop nader ingegaan.

In 2018 deed de KNMT onderzoek onder de buitenslands gediplomeerde tandartsen en vroeg onder meer naar de redenen van hun komst naar ons land. Zie hiervoor het artikel Waarom komen tandartsen naar Nederland.

In hetzelfde jaar zijn de tandartsen die in de periode 2012 tot en met 2017 hun diploma behaalden aan een van de drie Nederlandse opleidingen gevraagd naar hun oordeel over hun curriculum en de aansluiting daarvan op de praktijk. Hierover staat een infographic in het NTVT van september 2020. In de samenvatting Jonge tandartsen over hun opleiding wordt nader ingegaan op uitkomsten van het onderzoek.

Numerus fixus

Voor de opleiding tandheelkunde bestaat een numerus fixus; het aantal opleidingsplaatsen is beperkt. Voor het studiejaar 2019/2020 ligt de numerus fixus op 259 plaatsen, waarvan 144 bij ACTA, 67 bij het RadboudUMC en 48 bij het UMCG (Ministerie van OCW). Het aantal aanmeldingen bedraagt jaarlijks het veelvoudige. Toewijzing van de studieplaatsen gebeurt door de opleidingen zelf op basis van een eigen selectieprocedure.