Vorige
Volgende

Project Peilstations

Via dit project verzamelt de KNMT sinds 1995 regelmatig informatie over ‘hoe tandartsen werken’, over ‘wat tandartsen doen’ en over ‘hoe tandartsen denken over en omgaan met allerlei (actuele) zaken rondom de beroepsuitoefening’. Deze vraagstellingen zijn vertaald in vier deelonderzoeken.

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 
Tenminste elke twee jaar worden bij een steekproef van tandartsen gegevens verzameld over allerlei organisatorische aspecten van de tandartspraktijk. Bijvoorbeeld over de omvang en samenstelling van het tandheelkundig team, de inrichting van de praktijk, de omvang van het patiëntenbestand, de organisatie van de zorg, de wachttijden, de werkdruk en de omvang van de werkweek van tandartsen.

Onderzoek Tandheelkundige Consumptie
Jaarlijks worden via de geautomatiseerde praktijkadministratie van een steekproef van tandartsen gegevens verzameld over de behandelingen die zij hebben uitgevoerd bij een (anonieme) steekproef uit hun patiëntenbestand. Dit gebeurt via een webportal.

Omnibus-enquête
Tenminste jaarlijks worden gegevens verzameld over opvattingen en gedragingen van tandartsen met betrekking tot uiteenlopende (actuele) aspecten van de beroepsuitoefening. Ook dit onderzoek vindt plaats bij een steekproef van tandartsen en wordt veelal uitgevoerd via een webenquête of een telefonische enquête.

Onderzoek Kwaliteit van Mondzorg
In het najaar van 2012 is gestart met dit vierde speerpunt binnen het project Peilstations, waarmee het KNMT-kwaliteitsbeleid periodiek wordt geëvalueerd. Verder moet het onderzoek zicht geven op de actuele stand van zaken bij beroepsgroep met betrekking tot allerlei aspecten van ‘het werken aan kwaliteit van zorg’. Hiervoor worden over de in dit kader relevante onderwerpen met enige regelmaat gegevens verzameld bij een steekproef van tandartsen. Meestal gebeurt dat via een webenquête.

In de publicatie Project Peilstations: monitor tandheelkundige beroepsuitoefening is informatie te vinden over dit onderzoeksproject. Tevens worden gegevens gepresenteerd over de ontwikkelingen in de werk- en praktijksituatie van tandartsen en over de door hen verleende zorg.