De KNMT heeft voor haar leden een professionele standaard aangenomen. Daarin staat dat van tandartsen mag worden verwacht dat zij tandheelkundig handelen ‘op grond van wetenschap en ervaring, zoals een gemiddeld bekwame tandarts zou doen, met middelen die in redelijke verhouding staan tot het concrete behandelingsdoel’.

De KNMT biedt haar leden hiervoor de benodigde informatie en hulpmiddelen. Deze staan links op de pagina.

Zo is er het onafhankelijke en openbare Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), daarin tandartsen die voldoen aan een aantal registratienormen. De mondhygiënisten hebben overigens het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM). Verder kunnen tandartsen deelnemen aan gestructureerd intercollegiaal overleg (IQual) en kunnen zij hun praktijk laten visiteren (Visitatie).
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO), waarvan de KNMT één van de leden is, werkt aan de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen.

Patiënten kunnen bij de KNMT terecht voor uiteenlopende informatie over mondzorg (Patiëntenvoorlichting) en meer specifiek voor vragen over de zorgverlening door hun tandarts bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Tandartsen kunnen een door de KNMT erkende patiëntenenquête laten uitvoeren (Patiënttevredenheid). Tot slot is er voor de leden en hun patiënten de KNMT-Klachtenservice.